Kaluwagan sa Utang na Medikal

Kaluwagan sa Utang na Medikal

Little boy having fun with friends in park blowing bubblesMaaaring ikaw ay karapat-dapat para sa pinansyal na tulong, karamihan sa mga ospital ay nag-aalok ng mga diskuwento at minsan libreng pangangalaga para sa mga tao na hindi kayang magbayad ng kanilang medikal at ospital na mga bayarin.

Ang pagiging karapat-dapat ay depende sa iyong sambahayang kita at bilang ng mga tao sa iyong sambahayan. Ang sambahayang kita at laki ay ihahambing sa Pederal na Antas ng  Kahirapan (Federal Poverty Level).

Kamakailan Lamang ang Utang na Medikal?

 1. Siyasatin ang pagsingil at tiyakin na lahat ay tama.
  • Ito ay maaaring maituturing simple nguni’t ito ay mahalagang siyasatin. Tinatantya na 30-40% ng medikal na mga bayarin ay naglalaman ng mga pagkakamali!
 2. Siyasatin na ang iyong seguro ay inilalapat at sumasaklaw kung saan dapat.
 3. Alam mo ba kung ikaw ay karapat-dapat para sa pinansyal na tulong mula sa ospital?
 4. Kung wala kang seguro maghanap ka ng alternatibong mga opsyon na sumasakop.
 5. Ikaw ba ay karapat-dapat para masakop sa may-bisang nakaraan?
 6. Ano ang mga opsyon na mayroon ka upang mabawas o masakop ang iyong bayarin?
  • Kawanggawang Pangangalaga
  • HealthPAC (California, Programa sa Kalusugan ng Mahihirap ng Kondehan ng Alameda)

Paano ko mahahanap ang mga pagkakamali sa aking ospital/medikal na mga bayarin?

 • Mother playing with her baby girl at homeHumingi ng isang kopya ng listahan ng bawa’t isa ng iyong bayarin
 • Hanapin ang mga serbisyo na hindi mo natanggap
 • Mayroon ka bang mga serbisyong natanggap na may pagkakamali?

Libreng tulong

Hanapin ang iyong lokal na hindi nakikinabang na legal na tulong para sa tulong.

Bayad na tulong

logotype-greenIsang pribadong serbisyo na maaring makatulong ay ang Remedy. Ang Remedy ay isang app na sumusubaybay sa iyong medikal at ospital na mga bayarin upang tiyakin na hindi ka sobrang sinisingil. Kung sila ay nakahanap ng pagkakamali at makatipid ng pera para sa iyo, sila ay sisingil sa iyo nang 20% sa halaga ang naipon mo, hanggang $99.

Halimbawa:

Mga Naipon Bayad sa Serbisyo sa Remedy
$0 $0
$100 $20
$1,000 $99
$2,500 $99

Kawanggawang Pangangalaga, Batas sa Makatarungang Pagpepresyo ng Ospital ng California (Charity Care, California’s Hospital Fair Pricing Act)

Ang mga ospital ay kinakailangang may polisiya sa diskuwento at kawanggawang pangangalaga para sa mga pasyenteng walang seguro o mga pasyenteng may mataas na medikal na gastos na nasa o mas mababa sa 350% ng pederal na antas ng kahirapan.

May espesipikong mga polisiya na naiiba sa iba’t ibang mga ospital, bisitahin ang Office of Statewide Health and Planning Development (OSHPD) website upang makita ang mga indibidwal na polisiya at aplikasyon.

Sino ang nasasakop sa ilalim ng “mataas na medikal na gastos”?

Alinman sa mga sumusunod:

 1. TSerious senior manaunang personal na gastos na natamo ng indibidwal sa ospital na lumampas sa 10 porsyento ng kita ng pamilya ng pasyente ng nakaraang 12 buwan.
 2. Taunang personal na gastos na lumampas sa 10 porsyento ng kita ng pamilya ng pasyente, kung ang pasyente ay magbigay ng dokumento ng kaniyang mga medikal na gastos na binayaran niya o ng kaniyang pamilya ng nakaraang 12 buwan.
 3. Ang mababang antas ay pasiya ng ospital ayon sa polisiya sa kawanggawang pangangalaga ng ospital.HSC § 127400(g).

Ang dokumentasyon ng kita ay limitado sa mga tax return at mga resibo ng suweldo.

Ang mga karapatan ng nakaseguro na karapat-dapat para sa isang plano sa diskuwentong pagbabayad

son-on-moms-back.jpg

Limitasyon ng Bayaran:Ang ospital ay hindi maaaring sumingil ng higit sa inaasahan, na walang masamang hangarin, na matatanggap para sa mga serbisiyong ibinigay mula sa Medicare, Medi-Cal, ang Healthy Families Program, o ibang tumatangkilik-na-pamahalaan na programang pangkalusugan ng mga benepisyong kalusugan na nakikilahok ang ospital, kung saan ay mas malaki. HSC § 127405(d).

 

Pinahabang Pagbabayad na Plano: Dapat kabilang sa mga polisiya ng ospital ang planong pinahabang pagbabayad upang pahintulutan ang pagbabayad ng diskuwentong presyo sa paglipas ng panahon.HSC § 127405(d).

 • Sa pinakamababa, isang “reasonableng planong sa pagbabayad” sa ilalim ng isang diskwentong polisiya ay kung saan ang buwanang pagbabayad ay mas mababa kaysa sa o katumbas ng 10% kita ng pamilya ng pasyente sa isang buwan
 • Ang kita ng pamilya ay binubukod ang “mga mahahalagang gastos sa pamumuhay,” kabilang ang
  • renta o pagbabayad at pananatili ng bahay
  • pagkain at mga panustos ng sambahayan
  • mga palingkurang-bayan at telepono
  • pananamit
  • mga medikal at dentistang bayarin
  • seguro
  • paaralan o pangangalaga ng bata
  • suporta sa anak o asawa
  • mga gastos sa transportasyon o sasakyan (kabilang ang seguro, gas, at pag-aayos, mga yugtong pagbabayad)
  • labahan at paglilinis, at
  • ibang mga pambihirang mga gastos. HSC § 127400(i)
 • Ang mga plano ng pinahabang pagbabayad ay dapat walang interes. HSC § 127425(g).

HealthPAC

 

Ang mga kondehan ay dapat magbigay ng “ikabubuhay na pangangalagang medikal” para sa mga matatandang may kahirapan na walang ibang mapagkukunan na pangangalaga (Welfare and Institutions Code § 17000).

Ano ang HealthPAC?

Best momAng HealthPAC ay nagbibigay ng komprehensibong mga serbisyo sa pangangalagang kalusugan sa pamamagitan ng kontratang grupo ng mga tagapagbigay-alaga ng pangkalusugan.  Ang mga serbisyong pangkalusugan ay binibigay sa pamamagitan ng HealthPAC Provider Network, na kabilang ang Alameda Health System at mga pangunahing pangangalaga batay-sa-komunidad na organisasyon.

Sino ang sinasakop?

Upang maging karapat-dapat para masakop sa HealthPAC dapat ang indibidwal ay:

 1. Residente ng County ng Alameda
 2. Dapat mayroong kabuuang buwanang kita ng o mas mababa sa 200% Pederal na Antas ng Kahirapan
 3. Hindi nakarehistro sa o karapat-dapat para sa buong-saklaw ng Medi-cal
 4. Hindi nakarehistro sa isang pribado o batay sa empleyo na seguro

Para sa higit na impormasyon, mangyaring bisitahin ang achealth.org.

Ano ang mga serbisyong nakasakop?

 • Pangkontra at Nakagawiang Pangangalagagirl-smiling.jpg
 • Espesyal na Pangangalaga
 • Madaliang Pangangalaga
 • Pangangalaga sa Ospital
 • Pangangalagang Emerhensiya
 • Pangangalaga sa Kalusugang Pangkaisipan
 • Mga Emerhensiyang Serbisyo sa Ngipin
 • Mga Laboratoryong Serbisyo/Mga Pagsusuri
 • Mga Medikal na Kagamitan at Panustos
 • Di-Emerhensiyang Transportasyon
 • Parmasya at Mga Reseta
 • Pisikal na Terapewtika
 • Podiatry
 • Prosthetics at Orthotics
 • Radiology

Tingnan ang HealthPAC Participant Handbook.

Ang programa ng Contra Costa ay tinatawag na Basic Health Care.

Ang programa ng San Mateo ay tinatawa ng ACE.

 

Advertisements

MGA TIP para sa Mga Ipon sa Oras ng Buwis

Ang pag-iipon ng iyong tax return ay maaaring madali at makakatulong sa iyo na maging handa para sa mga emerhensiyang pinansyal at kinabukasang pagpaplano.

Bakit mag-ipon sa oras ng buwis?

 1. man-smiling.jpgAng pagbubukod ng pera sa isang hiwalay na akount ay makakatulong sa iyo na maging handa para sa hindi inaasahang mga gastos.
 2. Ang pinakamabuting paraang pagsisimula ay isang pangmatagalang mga layuning pinansyal, tulad ng pag-iipon para sa pagreretiro.
 3. Kung ikaw ay makakakuha ng refund (pagsasauli ng ibinayad), maaaring ito ay nag-iisang pinakamalaking kabuuang pera na matatanggap mo sa buong taon.
 4. Maaring ito ay maging madali at awtomatiko. Kung nag-file ka sa elektronikong paraan maaaring ang iyong refund ay direktang ideposito sa iyong akount ng pag-ipon. Kunin ang iyong refund ng madalian at ligtas. O dalhin ang iyong impormasyon ng iyong akount ng pag-iipon mo upang ibigay sa iyong taga-handa ng buwis.

Mag-ingat sa mga pandaraya at panlilinlang ng buwis!

Ang pandaraya ng buwis ay nagiging lalong mas karaniwan. Pumunta sa Taxpayer’s Guide sa Identity Theft para sa higit na impormasyon. Tingnan ang CFPB’s impormasyon sa pag-iipon ng buwis.

 • Magplano Ng Maaga Upang Ipunin Ang Bahagi O Ilan Sa Iyong Tax Refund

 • Awtomatikong Ideposito Ang Iyong Refund Sa Iyong Mga Pag-iipon

 • Gamitin Ang Isang Hiwalay na Akount para sa Pag-iipon

 Regular na mga ipon, ang IRA, bono ng mga ipon o pitaka ng mga ipon sa isang nabayaran na kard. O isaalang-alang na magbukas ng isang myRA akount.

 

Paanong makakuha ng pinakahigit na refund sa aking buwis?

Kunin ang bawa’t dolyares na karapat-dapat sa iyo mula sa iyong refund ng buwis.Athletic Fam.jpg

-Ang kita na o mababa sa $54,000 at ang edad na 60 o mas matanda, o kung mayroon kang inkapasidad o limitadong pagsasalita ng Ingles, subukang kumuha ng libreng tulong sa paghahanda ng buwis sa isang Volunteer Income Tax Assistance (VITA) na malapit sa iyo.

-Ang IRS at U.S. Armed Forces ay mayroon ding mga VITA na mga programa, pumunta dito para sa karagdagang impormasyon.

logo-Kung ang iyong kinita ay $64,000 o mas mababa, tingnan kung anong mga produkto ang inaalok sa pamamagitan ng IRS Free File Alliance upang maghanda at mag-file ng iyong return ng libre. Kung ang iyong kinita ay higit sa $64,000, maaari mo rin i-download ang libreng pormularyo sa pag-file ng buwis sa pamamagitan ng IRS.

Transportasyon

BART- Bay Area Rapid Transit (Mabilis na Sasakyan sa Bay Area)

 

1 Mga Sinyor 65+ Taong Gulang

62.5% diskuwento- $9 na tiket para sa $24


2

Mga Taong may Inkapasidad, mga may kard ng  Medicare at mga bata 5-12 taong gulang 62.5% diskuwento- $9 na tiket para sa $24


3Mga mag-aaral 13-18 taong gulang, nakarehistro sa gitna o sekundaryong paaralan. Para sa mga biyahe lamang papunta at mula sa paaralan at mga kaganapan inisponsor ng paaralan, Lunes hanggang Biyernes lamang: 50% diskuwento- $16 na tiket para sa $32


4Mataas ng halaga na tiket, para sa mga nagbibiyahe.
6.25% diskuwento- nasa dalawang denominasyon lamang- $45 tiket para sa $48 at $60 tiket para $64

Bakit dapat kumuha ng clipper kard?

 • Kaginhawahan!clipper
 • Ang diskuwentong kabayaran ay naka-limbag sa iyong kard
 • Makakadagdag ng halaga sa online
 • Itayo ang auto-load
 • Diskuwento sa automatikong paglilipat
 • Gumagana sa karamihan ng mga tagapangasiwa ng transit sa Bay Area

Saan ko makukuha ang kard?

Ang gastos ay $3 gayunman itong bayad ay pinag-uubaya kung ikaw ay mag-order sa online at magtayo ng auto-load.

Ayaw mag-order online at kailangan ng kard ngayon?

Bumili ng clipper kard ng personal sa:

 • Walgreens, Whole Foods, Target at ibang mga lugar nagbebentang tingian
 • Mga opisina ng ahensiya ng Transit tiket at Mga Sentro ng Serbisyo ng Mamimili ng Clipper
 • Mga makina ng Muni Metro at tiket ng Golden Gate Ferry (pinakamababang halaga ay kinakailangan)

Lifeline (Mababang Kita) na Pases6

 • Buwanang pases ng Muni-lamang para sa karapat-dapat ng mga mamimili na limitado ang kita.
 • Presyo ng 50% diskuwento sa pamantayang buwanang pases ng matatanda – $36
 • Punan ang aplikasyon sa online, i-download online o makiusap na ikoreo ang aplikasyon
 • Kapag napunan mo ang aplikasyon pumunta ka sa Opisina ng Human Services Agency (HAS) para sa sertipikasyon ng kita at paninirahan.
 • Para sa karagdagang impormasyon pumunta dito

Libreng Muni

Nagbibigay ng libreng gamit ng Muni sa mga karapat-dapat na may mababa-hanggang-katamtamang-kita na mga residente ng San Francisco kapag ginagamit ang isang Clipper kard.7

 • Mga taong may inkapasidad, pumunta dito
 • Mga sinyor 65+ taong gulang, pumunta dito
 • Mga kabataan 5-18 taong gulang, pumunta dito

Punan ang isang aplikasyon sa online o ikoreo ang isang kumpletong aplikasyon. Pagkatapos, ikaw ay makakatanggap ng abiso sa koreo kapag ang pases ay tagumpay na nai-upload ng elektroniko sa Clipper kard*.

*Kung wala kang Clipper kard, ilimbag at punan ang aplikasyon ng programa, ikabit ang suportang dokumentasyon ikoreo ito sa SFMTA Customer Service Center at ikaw ay makakatanggap ng iyong Clipper kard na naka-load ang pases sa koreo.

Tumawag sa iyong lokal na bansang tagabigay-transit para sa mga espesyal na mga pases.

Ang mga empleyado ng pamahalaan ay karapat-dapat para sa makahulugang mga diskuwento sa gastos sa transit, malaman dito.

 

Pag-unawa ng Utang sa Bangko (Overdraft) Ano ang Utang sa Bangko (Overdraft)?

 

Pag-unawa ng Utang sa Bangko (Overdraft)

Ano ang Utang sa Bangko (Overdraft)?Happy asian children close up

Ang overdraft ay nangyayari kapag hindi sapat ang iyong pera sa iyong akount upang bayaran ang isang transaksyon at ang bangko o unyon ng kredito ang nagbabayad nito.

-Mga pagkukuha ng pera (withdraws) mula sa ATM

-Mga binili gamit ang debit kard

-Mga tseke

-Mga pagbabayad ng bayarin sa Online.

Halimbawa:

GGrandparents smiling for the camera - People Seriesinamit ni Suzanne ang kaniyang debit kard upang bumili ng mga groseri, ang kabuuan ng binili ay $70. Ang kaniyang transaksyon ay natanggap ngunit kinamamayang natanto niya na ang tseke ng kaniyang suweldo ay hindi pa na deposito sa kaniyang akount, ang kaniyang akount ay binayaran ng bangko sa bilihing ito dahil ang kaniyang akount ay nilalaman lamang ng $50. Siningil si Suzanne ng bangko ng $35 na isang overdraft na bayarin.

MGA KATOTOHANAN tungkol sa overdraft

Ikaw ay may opsyong magpasyang singilin o di-singilin ka ng overdraft. Ano ang ibig sabihin niyan?

Ang mga bangko ay hindi puwedeng sumingil ng mga bayaring overdraft na wala ang:

 • Ang pagbibigay ng nakasulat na abiso ng overdraft na serbisyo
 • Ang pagkakaroon ng sang-ayong pahintulot ng mamimili na magpasyang lumahok sa overdraft na serbisyo
 • Pagbibigay ng pagpapatunay na nakasulat na pahintulot ng mamimili na may impormasyon tungkol sa karapatang pahintulot ng pagbawi.

Ikaw ay may karapatang bawiin ang iyong pahintulot anumang oras!

Walang legal na limitasyon sa mga bayaring overdraft o gaano karami bawa’t araw – tingnan ang polisiya ng iyong bangko.

(Pinagmulan: 12 C.F.R. § 1005.17)

Kung ang iyong bangko ay hindi makatarungan sa pagsingil ng mga bayarin sa iyo, magreklamo


Ihahabla ng CFPB ang TCF National Bank para sa Paglilinglang ng Mga Mamimili sa Magastos na Overdraft na Serbisyo

Ihahabla ng CFPB ang TCF Bank na binibintang ang kompanya ng:

 • Girl Smiling Grass.jpgPaglilinlang ng mga bagong mamimili sa paniniwala na ang opsyong overdraft ay kinakailangan at hindi maliwanag na mga bayarin
 • Pinagtibayan ang isang maluwag na kahulugan ng pahintulot sa pagpasiya sa mga umiiral na mga kostumer. Sa halip na naitanong ang mga mamimili kung gusto nila na ang kanilang mga overdraft ay sakop sa isang $35 na gastos, ang mga kawani ay tinuruan na itanong sa mga mamimili kung gusto nila na ang kanilang mga “TCF Check Kard ay patuloy gumana tulad ng ginagawa nito ngayon?”
 • Itinutulak ang mga mamimili na naghamon sa pagpapasiya sa pamamagitan ng paggamit ng mga haka-haka gamit ang damdamin

Basahin ng mahigit pa:  CFPB at USA Today

Gayunpaman, maaari mong gamitin ang overdraft na may diskarte upang humiram ng pera na mas makakayanan

Ang Madiskarteng Pag-utang sa Bangko

 • Alam na siya ay hindi kasalukuyang may sapat upang masakop ang isang transaksyon.
 • Alam kung magkano sisingilin siya ng bangko para sa overdraft (kadalasan ay $35)
 • Malamang kailangan lamang gumawa ng isang malaking transaksyon ($255+)
 • Ay nagsiyasat ng ibang mga alternatibo at nakahanap na ito ay ang pinakamurang paraan para humiram ng pera.

 

Ang madiskarteng pag-utang sa bangko ay maaaring isang murang alternatibo kaysa sa payday loan para sa nag-iisang transaksyon na mas malaki kaysa sa $255, ngunit maaarina may mas mabuting opsyon.

Kung gusto mong iwasan ang mga bayarin sa pag-utang sa bangko, naririto ang ilang mga opsyon

 • Our business is growingBawiin o ikansela ang overdraft na serbisyo
  • Ito ay dapat nakasulat, magtanong kung ang iyong bangko ay may isang pormularyo. Kung hindi sila ay sumulat at manatiling isang kopya para sa iyong talaan.
 • Alamin ang iyong balanse na magagamit
  • Huwag gamitin ang iyong debit kard kung wala kang pera sa iyong akount
  • Huwag kumuha ng pera mula sa ATM kung wala kang pera sa iyong akount
  • Ang mga bangko ay mayroong iba’t ibang mga gawi sa pagpaskil ng mga deposito, mag-ingat na hindi gamitin ang iyong kard bago ang iyong deposito ay na-paskil.
 • Magtanong sa iyong bangko para sa mga alternatibong overdraft tulad ng koneksyon sa savings akount (itanong din kung sila ay magsisingil para dito).
 • Gumawa ng reklamo sa CFPB!

 

Pag-aayos ng Kredito

Huwag kailanman magbayad para sa serbisyong nag-aayos ng kredito- ito ay isang panloloko!

3 seniors running.jpgSa ilalim ng  Fair Credit Reporting Act (Batas sa Pag-uulat ng Makatarungang Kredito)  (https://www.consumer.ftc.gov/sites/default/files/articles/pdf/pdf-0111-fair-credit-reporting-act.pdf), ikaw ay may legal na karapatan na mismong makipagtalo tungkol sa mga kamalian sa kasaysayan ng kredito nang libre. Hindi mo kailangang magbayad ng isang kompanyang tagapag-ayos upang gawin ito para sa iyo.

Ano ang dapat mong malaman:

Mag-ingat sa mga serbisyong nag-aayos ng kredito na humihingi kaagad ng bayad

Masyadong maganda para maging totoo

 •  Mag-ingat kung sasabihin nila sa iyo na maaari nilang matanggal ang negatibong impormasyon ng kredito sa napakaikling panahon, kahit na ang impormasyong iyon ay tama at nasa panahon.
 • Ang pag-aayos ng iyong kredito ay nangangailangan ng panahon.

Magtanong!

 • mi-pham-223464.jpgMaipapaliwanag ba nila ang kanilang mga serbisyo at kung paano sila makakatulong sa iyo na ayusin ang iyong kredito?
 • Alamin kung sila ay marangal, sikaping maghanap ng mga pagsusuri sa Yelp o Facebook, tingnan kung ano ang mga sinasabi ng ibang mga mamimili tungkol sa kanilang mga serbisyo.

Tiyakin na nakukuha mo ang lahat ng mga katotohanan bago ka magbayad ng anumang pera

 • Karapatan mong kumuha ng isang nakasulat na kontrata na nagbabalangkas ng mga detalye ng pakikipag-ayos.
 • Karapatan mo ring ikansela ang iyong kontrata sa loob ng tatlong araw ng negosyo.
 • Dapat din nilang ihayag ang buong halaga.

Hindi sila dapat magsabi sa iyo na magsinungaling ng impormasyon

 • Huwag gumawa ng isang “bagong” pagkakakilanlan ng kredito sa pamamagitan ng paggamit ng isang numero ng Pagkakakilanlan ng Taga-empleo sa halip ng iyong numero ng Social Security. Ikaw ay maaaring maihabla sa isang krimen o mamultahan o maidemanda (https://www.consumer.ftc.gov/articles/0225-credit-repair-scams).

hindi nila kailanman dapat sabihin na hindi ka maaaring pumunta nang direkta sa mga pambansang kompanya na nag-uulat ng kredito

 • Maaari mong gawin!

Kaya paano ko tutulan ang mga mali sa aking kasaysayan ng kredito ng libre?

 1. Kid smiling with kids.jpgPumunta sa Annual Credit Report (https://www.annualcreditreport.com/index.action) at kumuha ng iyong libreng ulat ng kredito mula sa isa sa tatlong pambansang mga kompanyang nag-uulat ng kredito upang kilalanin ang mga mali.
 2. Humanap ng mga sampol na liham ng pagtutol upang maiwasto ang mga hindi tama sa iyong ulat ng kredito, sa pamamagitan ng CFPB (http://www.consumerfinance.gov/askcfpb/1303/how-do-i-file-a-dispute-with-a-creditor-or-other-institution-that-gives-information-to-a-credit-reporting-company.html).
 3. Magtipon ng dokumentasyon upang suportahan ang iyong paghahabol; halimbawa katibayan ng pagbabayad, liham na kaugnay sa isang pinagtatalunang singil, at isang kopya ng iyong ulat ng kredito na may mga pinagtatalunang bagay na naka-highlight. Ipaliwanag nang malinawag ang problema, isama ang iyong dokumentasyon at tandaan na magtago ng mga orihinal.

Bilang kahalili, maaari mong tutulan ang isang pagkakamali online sa pamamagitan ng lahat ng three credit bureaus’ websites (http://www.consumerfinance.gov/askcfpb/1225/how-can-i-contact-nationwide-credit-reporting-companies-general-inquiries.html).

Magpumilit!

Magtago ng mga kopya ng pahina ng kumpirmasyon at mga kaugnay na email, kakailanganin mo ang kodigo ng kumpirmasyon upang tingnan ang katayuan ng iyong paghahabol online.

Kung ito ay mahigit sa isang buwan, tingnan ang katayuan online, o tumawag upang malaman kung ano ang nangyayari.

Bakit kailangang tutulan ang mga mali sa iyong ulat ng kredito?gparents.jpg

Ang isang pagkakamali sa iyong ulat ng kredito ay maaaring magpababa ng iyong iskor ng kredito; ito ay magiging gastos na pera para sa iyo sa paraan ng mas mataas na antas ng interes sa utang tulad ng mga sangla, o mga utang sa kotse. Nasa iyong pinakamabuting interes na alisin ang hindi tamang impormasyon mula sa iyong ulat ng kredito.

Ikaw ba ay isang biktima ng panloloko sa pag-aayos ng kredito?

Kung sa iyong palagay ikaw ay naging biktima ng isang panloloko sa pag-aayos ng kredito, o nagkaroon ng mga isyu sa isang kompanyang nag-aayos ng kredito magsumite ng isang reklamo sa Consumer Financial Bureau (http://www.consumerfinance.gov/complaint/).

Credit Union 101

Ano ang credit union?girl writing.jpg

Ang mga credit union at mga bangko ay parehong mga pampinansiyal na institusyong nagbibigay ng magkatulad na mga serbisyo sa mga mamimili, gayon pa man ang mga credit union ay mga organisasyong hindi nagtutubo, samantala ang mga bangko ay mga organisasyong nagtutubo.

Ang mga credit union ay naroon upang magsilbi sa isang komunidad ng mga tao na nakatali sa isang “samahang pagkakaisa” (“bond of association)”, ito ay maaaring sa pamamagitan ng heograpikong rehiyon, trabaho, pagiging miyembro ng isa pang asosasyon, organisasyong nakabatay sa pananampalataya, o ibang organisasyon na walang kinalaman sa credit union.

Ang mga credit union ay nagsisilbi sa komunidad na iyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pampinansiyal na serbisyo na may pinakamainam na mga tuntunin na makakaya nilang ialok. Ang mga credit union ay kadalasang nagbibigay ng maliit na mga dibidendo (mga bayad na ibinabalik sa mga miyembro), mga diskuwentong antas ng pautang, binawasang mga bayarin at iba pang mga benepisyo sa mga miyembro nito.

Happy older women.jpgLigtas ba ang aking pera?

Ang mga pondo sa mga bangko ay sinusuportahan ng Federal Deposit Insurance Corporation (https://www.fdic.gov/), at ang mga pondo sa mga credit union ay sinusuportahan ng National Credit Union Administration (https://www.ncua.gov/Pages/default.aspx). Ang mga deposito ay nakaseguro ng hanggang $250,000 para sa bawa’t tao, para sa bawa’t kategorya ng pagmamay-ari.

Ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga credit union ay maaaring matagpuan sa nerdwallet.com at sa Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) website: http://www.consumerfinance.gov/policy-compliance/community-banks-credit-unions/

Lending Circles- Isang Paraan sa Pagtatatag ng Kredito

Lending Circles:

Happy Asian family

 • Isang ligtas at abot-kayang opsyon na nakakatulong sa sinumang mamimili na naghahanap ng isang maliit na dolyar na pautang.
 • Lalong nakakatulong para sa mga walang kredito o may masamang kredito.

Isang di-nagtutubong organisasyon na nakatuon sa Lending Circles: Mission Asset Fund, bisitahin ang www.MissionAssetFund.Org para sa karagdagang impormasyon.

Father Reading His Son a BookUna, ano ang Lending Circles?

Ang Lending Circles ay nagbibigay ng serong-interest na pautang upang tulungan ang mga kalahok na makapagtatag ng kredito at makakuha ng isang abot-kaya, maliit na dolyar na pautang. Anim hanggang sampung mga tao ay nagtitipon-tipon para sa isang personal na pagkaayos at nagpapasya ng isang halaga para sa kanilang pautang ng grupo, halimbawa sampung mga kalahok para sa isang pautang na $1,000. Ang bawa’t kalahok ay maaaring magkaroon ng magkakaibang layunin para sa kanilang perang hiniram, mga pangmedikal na bayarin, pagbabayad ng utang o pagbabayad ng matrikula.

Halimbawa, sa 10 mga kalahok bawa’t isa ay nagbabayad ng $100 buwan-buwan, na ang kabuuan ay $1,000 na mapupunta sa isa sa 10 na mga kalahok buwan-buwan hanggang ang lahat ng mga kalahok ay nakatanggap nang $1,000 pautang.

Ang mga kalahok sa Lending Circle ay nagbibigay ng magkakaparehong buwanang bayad na nagsisimula sa $50 hanggang $200. Ito ang iniuulat ng Mission Asset Fund (MAF) sa mga credit bureau. Pagkatapos na makumpleto ang programa, maraming mga kalahok ang nakakapagtatag ng iskor ng kredito sa unang beses o napapabuti ang mga napinsalang kredito.

Mga hakbang sa Lending Circles na Programa:boy-in-red-sweater

 1. Mag-aplay
 • Punan ang isang online na aplikasyon
 • Kumuha ng isang pampinansiyal na edukasyon
 • Kumpletuhin ang isang online na pagsisiyasat
 1. Sumali
 • Magtakda ng halaga ng pautang at orden na pautang
 • Pirmahan ang mga dokumento ng pautang
 1. Makilahok
 • Mga bayad ay inuulat sa mga credit bureau
 • Mga statement ay ini-email online buwan-buwan
 • Tumanggap ng pautang kapag oras mo na

Ang MAF ay matatagpuan sa San Francisco, California nguni’t nakikipagsosyo sa mga organisasyon sa buong bansa upang mapalawak ang paggamit ng Lending Circles.

Maghanap ng isang Tagapagbigay ng Lending Circle na malapit sa iyo sa pamamagitan ng pagpunta sa: www.lendingcircles.org